top of page

Chroom (VI) verbindingen

Chromaten

Calciumchromaat

Natriumchromaat

Chroom (VI) en zijn verbindingen (chromaten) zijn kankerverwekkende, deels mutagene, reprotoxische en volledig milieugevaarlijke stoffen, ingedeeld in de volgende klassen van gevaarlijke stoffen:

 

Chroom (VI) als chroomtrioxide (CrO3) (EG-nr. 606-053-1; CAS 18540-29-9)

H317 – kan huidirritatie veroorzaken
H350 – kankerverwekkend 1B
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 – zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Bron:https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/130199/658697

 

Chroom (VI) als calciumchromaat (CaCrO4) (EG-nr. 237-366-8; CAS 13765-19-0)

H302 – schadelijk bij inslikken
H350 – kankerverwekkend 1B
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 – zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Bron:https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/52650

 

Chroom (VI) als natriumchromaat (CrNa2O4) (EG-nr. 231-889-5; CAS 18540-29-9)

H330 – Levensgevaar bij inademing
H350 – kankerverwekkend 1B
H340 – mutageen 1B
H360 FD – repro 1B - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 – zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Bron:https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/69660/1708906

 

Chroom (VI) en zijn verbindingen behoren daarom allemaal tot de categorie van de zogenaamde “KMR-verontreinigende stoffen” (kankerverwekkend, mutageen en/of reprotoxisch), maar worden bovenal uniform geclassificeerd als kankerverwekkend 1B!

De chromaatexperts informeren u

Wat zijn chromaten?

Chroom (VI) verbindingen

Chromaten zijn Zouten de Chroomzuur (H2CrO4). Het chromaatanion CrO42− heeft een gele kleur en een tetraëdrische structuur.

(Bron:https://www.chemie.de/lexikon/Chromate.html)

 

Zeswaardige chroomverbindingen zoals chromaten zijn oxidaties van chroom en zijn het resultaat van een thermochemische reactie van verschillende elementen.

 

De op deze website beschreven chromaten, zoals calcium- of natriumchromaat, worden thermochemisch gevormd door een combinatie van chroom(III)oxide [Cr2O3], een alkalimetaaloxide (natriumoxide [NaO]) of aardalkalimetaaloxide (calciumoxide [ CaO]) bij temperaturen tussen ca. 250 °C en ca. 800 °C en de aanwezigheid van zuurstof [O2].

 

Hoe hoger het chroom(III)-gehalte en hoe hoger het (aard)alkalimetaalgehalte en hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de snelheid van de zogenaamde “hoge oxidatie” van chroom (III) tot chroom (VI).

Calciumchromat textile Isolierung Blockheizkraftwerk

CHROMATEN OP HET WERK

Calciumchromaat in textielisolatie van motoren van warmtekrachtcentrales

  • Isolatiematerialen die tegenwoordig worden gebruikt, bevatten alkali- of aardalkalimetalen, vooral calcium of natrium.

 

  • Verbrandingsmotoren (die op gas, diesel/benzine of waterstof werken), turbines (die op gas of stoom werken, soms ook op waterstof) of andere onderdelen (leidingen, onderdelen van het uitlaatsysteem etc.) van energieopwekkende systemen zijn gemaakt van roestvrij staal staal met chroomlegeringen.

 

De bedrijfstemperatuur van energieopwekkende systemen kan oplopen tot 750°C. Daarom zijn de meeste systemen ‘geïsoleerd’, dat wil zeggen geïsoleerd met minimaal één laag ‘isolatie’ (bevattende alkali- en/of aardalkalimetalen), maar vaak ook met meerdere lagen (warmteopslag, hittebescherming, energiebesparing).

Onder energieopwekkende systemen verstaan we onder meer warmtekrachtcentrales, warmtekrachtcentrales (warmtekrachtkoppeling), onder meer in de biogassector, maar ook lokale energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties en ook kerncentrales.

 

Alleen al in Duitsland bv. B. er zijn meer dan 10.000 biogasinstallaties in bedrijf!

 

Als de isolatiematerialen die (aard)alkalimetalen bevatten in contact komen met de hete delen, komt er chroom-, calciumoxide- of natriumoxide vrij, met name door trillingen en thermische spanningen (slijtage, slijtage), en ontmoet chroomoxides van de roestvrij staallegeringen bij hoge bedrijfstemperaturen.

 

Na verloop van tijd wordt calcium- of natriumchromaat gevormd, dat zich als een fijn geel poeder tussen het binnenoppervlak van het isolatiemateriaal en het oppervlak van het hete deel bezinkt, of door de thermiek rond het systeemgebied wervelt.

 

Lange tijd werd ten onrechte gedacht dat het gele stof zwavelafzettingen waren. Maar we weten nu dat dit chroom(VI)verbindingen zijn, zoals calcium- of natriumchromaat!

 

Ook door het gebruik van calciumhoudende montagepasta's of afdichtingsmaterialen op chroomhoudende schroeven, moeren en flensverbindingen ontstaat calciumchromaat!

Chromatexperten Chrom (VI) (Chromate) durch calciumhaltige Isolierungen auf Blockheizkraft
bottom of page